ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎಂದರೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ.. ರಾಮಸೇತುವೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಶೋಧಕರುಗಳು…

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎಂದರೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ.. ರಾಮಸೇತುವೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಶೋಧಕರುಗಳು…