10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು.. 5 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??