ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರುಡುತ್ತಿದೆ; ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರೇ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ..