ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಂಸ ಭಾಗ್ಯ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ.. ಇದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್??