ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬೃಂದಾವನ ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನ ಮಹಾಯಜ್ಞದ ಖ್ಯಾತಿಹೊತ್ತ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಶ್ರೀ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ…