ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವಮಾನವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಇವನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತೀರ…!!