ರಕ್ತ ಹೀರೋ ತಿಗಣೆ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ..? ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ತಿಗಣೆ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು..!!