ಯೋಗಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವಸ್ತ್ರ ಬಂಧನ ಹಾಕುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?