ಮೈಸೂರಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತೀರ…