ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಮೆಹಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ..!