ಮೂರು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?