ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬರುತ್ತಿದೆ, ನಗಿಸಲು ಸೃಜನ್ ರೆಡಿ, ನಗಲು ನೀವು ರೆಡಿನಾ??