ಪೇಟಿಎಂ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪೇಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್-ನಿಂದ ATM ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?