ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬುಲೆಟ್, ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ ಇದೆಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಭಾರಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹುಷಾರ್…!