ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಹೋಗೋವ್ರು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವದ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ…