ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಮಿಕಲ್-ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೇರ್-ಡೈಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಹೇರ್-ಡೈ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ..