ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್; ಇನ್ನಿತರರೂ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಲಿ…