ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ…