ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ: ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು..