ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ರಾಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ..