ಕುಮಾರ ಷಷ್ಠೀ… ಈ ದಿನದಂದು ಕುಮಾರ ಷಷ್ಠೀ ವ್ರತವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ..!!