ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟಗಳು ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭೋಪಾಯಗಳು!!