ಕಾಲುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ 6 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ….