ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾವನ್ನು ಅನೇಕ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು…!!