ಈ ಐದು ಆಪ್-ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿ…