ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಹಣ ನೀಡಲ್ವಂತೆ…!!