43 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ!!! ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಇರುವುದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ..