ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಆರಾಮಗಿರಿ…

ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಆರಾಮಗಿರಿ…