ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮನೆ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೆಯ?