ಸೈನುಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಸುಲಭ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿ…