ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಮಶಾಲಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ, ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಎದರಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ…