ಸಂಜೆ ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಂಬಡೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..!!