ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ, ನಿಮಗೂ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ..