ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಹಿನ್ನಲೆ ಗೊತ್ತಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ..!