ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಡೂಡಲ್-ಅನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿದೆ…