ರಾಮಸೇತುವೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲುವುದು ಯಾಕೆ..? ಭಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ..!