ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ದೂಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.