ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್-ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ -ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು?? ಮುಂದೆ ಓದಿ…