ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್, ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್-ಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಈ ಯುವಕ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್-ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದಿ…!

ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್, ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್-ಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಈ ಯುವಕ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್-ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದಿ…!