ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಈ ಹತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.