ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?? ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ..