ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಲಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಸ್ಮಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ..