ನೀವು ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಲೇ ಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾರಕ, ಅದರ ಬದಲು ದೇಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.