ನೀವು ಬಳಸುವ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ.. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ..