ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಪಾಸುವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಮರೆತು ಹೋದರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು..