ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ..