ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ನೀರಾ, ಈ ರೈತ ನೀರಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರ…