ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವ ಆಸ್ತಮಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮದ್ದುಗಳು