ಗೋಪಾಲಪುರದ ಮಾರಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು.. ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವರು..