ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ..! ಭೂವೈಕುಂಠ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಿ..!!